Proin bibendum ante

چند نکته..

6 میم و 7 ت در تربیت موفق کودک

متخصصین روانکاوی کودکان اثر 6 میم را در تربیت کودک موثر میدانند که: نیاز روانی بچه های ما عبارت است از انتقال اثر شش میم.

این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگی اش دریافت کرده باشد، میم هفتم موفقیت است که خود به خود پدید خواهد آمد:

تو محبوبی

تو محترمی

تو مطرحی

تو مهمی

تو مفیدی

تو میفهمی

اگر ما در گفتار و رفتارمان این 6 میم را به فرزندانمان انتقال دهیم میم  هفتم "موفقیت" خود به خود خواهد آمد. یعنی باتری روانی انرژی دهنده فرد شارژ خواهد شد. در این صورت این آدم در تحصیل و زندگی و کار و ... موفق خواهد شد.

البته ضد این 6 میم که گفته شد، چیز های دیگری هم هستند که اکیدا تاکید بر پرهیز از آنها وجود دارد و آن آرایه 7 "ت" است که رعایت آن نیاز به دقت و پرهیز زیاد دارد.

این 7 "ت" را هر کسی دریافت کند، "ت" هشتمش تباهی است که باید انتظارش را داشت.

تنبیه

توهین

تهدید

تحقیر

تبعیض

تنفر

ترس

همه افراد شکست خورده و جامعه ستیز ها و ...، در کارنامه خود این "ت" ها را دارند.